Wageningen Marine Research

Actieve monitoring

De actieve monitoring betreft de monitoring door middel van een actieve visserij, de tuigen worden actief door het water gehaald. In de monitoring van de rijkswateren gaat het om tuigen als de kor (boomkor en elektrostramienkor), de kuil (stort- en wonderkuil), zegen en elektroschepnet. Daarbij wordt vaak een combinatie gemaakt met een tuig voor het open, diepere water en voor de oever (het elektroschepnet of de zegen) om zo de hele visgemeenschap in kaart te brengen. De Randmeren worden bemonsterd met de stort- en wonderkuil en de grote rivieren met de boomkor.
De actieve vismonitoring rivieren is een bemonstering die in het winterhalfjaar wordt uitgevoerd (september - mei). De gegevens van het voorjaar worden samengenomen met die van het vorige najaar (dus najaar 2022 en voorjaar 2023 samen als 2022).

Passieve monitoring

De passieve monitoring betreft de monitoring door middel van een passieve visserij, waarbij de tuigen in het water worden geplaatst en later weer opgehaald, terwijl de vis er zelf inzwemt. Het gaat om tuigen als fuiken, zalmsteken en staand want. Vissen met fuiken en zalmsteken geeft een goed beeld van vis tijdens het migratie-seizoen. Dit zijn soorten die bijvoorbeeld van zoet naar zout trekken (of andersom) zoals paling, fint, houting, grote marene, rivierprik, zeeprik, zalm en zeeforel.
Staand want wordt gebruikt in het IJsselmeer en Markermeer op het open water om een beter beeld te krijgen van de schubvis bestanden en dan met name de grotere vis. Dit vult de actieve monitoring aan omdat daarmee vooral een goed beeld wordt verkregen van kleinere vis.